Saturday, 21 February 2015

ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ

ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ
ಕನಸೋ ನನಸೋ ಮನಸೋ ಮುನಿಸೋ
ಕಾಣದೆ ಬರುವುದೆ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ.

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕಿವಿಯಲಿ ಕೇಳದ
ಮನದಾಳದಿ ಬರುವುದೆ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ
ಮನದ ಭಾವನೆಯೇ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ.

ರಾಗವೋ ತಾಳವೋ ಲಯವೋ ಶೃತಿಯೋ
ಅರಿಯದೆ ಕೃತಿಯ ರಚಿಸುವುದೆ ಕವಿಕಲ್ಪನೆ
ಕೃತಿಯ ರಚಿಸುವುದೇ ಕವಿಕಲ್ಪನೆ.
                                         -ನಳಿನಾಕ್ಷಿ

No comments:

Post a comment